Gemeenteraad

Die Gemeenteraad word saamgestel uit verteenwoordigers van die gemeente predikante, gemeentebestuurder en verteenwoordigers van verskeie diensrade. Die diensrade neem verantwoordelikheid vir aspekte van die gemeente bediening.

Ons diensrade:

1. Strategie

Diensraad Strategie poog om oorhoofs ‘n beeld van die gemeente en tendense in die samelewing te vorm. Dit stel die gemeenteraad, diensrade en gemeente in staat om fokusareas en leemtes te identifiseer, sodat die nodige aanpassings gemaak kan word. Die Diensraad werk dus terugskouend en toekomsgerig.

2. Jeug (Vastrap)

Hierdie diensraad fokus op die algemene geloofsvorming van die jonger huishoudings in die gemeente. Om ‘n definitiewe ouderdomsgrens te plaas, gaan vir verskeie redes nie werk nie. Die algemene riglyn is lidmate van geboorte tot die ouderdom wat hulle kinders die huis sou verlaat (indien hulle kinders het). Hierdie Diensraad bou hulle geloofsvorming op ‘n paar geloofsbeginsels en handel volgens die volgende praktyke (5 Keys van Vibrant faith):

  • Geloofgewoontes. Lidmate beoefen gereeld geloofsgewoontes soos bybellees, gebed, die bywoning van eredienste en ander gemeente aktiwiteite.
  • Diensbaarheid. Die gemeente skep geleenthede waar lidmate aktief diensbaar kan wees, tuis of by die gemeente.
  • Tradisies. Die gemeente en huise het tradisies wat as roetemerkers dien. Sommige word gekoppel aan die kerkjaar, bv. kersfees, ander lewensfases, soos skoolverlating. Ander is meer konteksgebonde, bv tafelgebede, kampe of doopvieringe.
  • Gesprekke. Daar vind formele en informele begeleiding en gesprekke plaas. Die gemeente hou konferensies, skep belange- of omgeegroepe. Daar is geloofsvormingsgroepe (kategese). By die huis benut ons geleenthede om oor ons geloof met mekaar te praat.
  • Saam eet. Ons skep ruim geleenthede om die lewe te vier en saam te eet. Dit vind by sosiale aktiwiteite of kleiner groepe plaas. By die huis maak ons moeite om gereeld by ‘n tafel saam te eet.

3. Seniors (Voetspore)

Die klem val op ‘n bediening saam met en deur ouerwordende lidmate wat aftrede nader of alreeds aftrede bereik het.

Hierdie bediening is op die volgende uitgangspunte gebaseer :

  • Die bediening is gemeente-gebaseerd omdat ons meen dat die plaaslike gemeente God se geskenk aan die gemeenskap is. Die gemeente is geseën met vaardighede, kennis en gawes waardeur ons God kan sigbaar maak in ons leefwêreld.
  • Dit is meer as ‘n bediening AAN ouerwordende persone. Die klem val op ‘n deelnemende bediening waar elkeen ontdek dat die lewe steeds betekenisvol is en ons SAAM met mekaar en DEUR mekaar kan groei en deelneem.
  • Die volledige spektrum van menswees word in ag geneem. Dit is dus ‘n holistiese benadering wat fokus op fisiese, emosionele, psigologiese, sosiale en geestelike gesondheid.
  • Die klem val nie op kronologiese ouderdom nie, maar eerder op die funksionerende ouderdom en die lewensfase waarin persone hulle bevind.

Hierdie  fase van geloofsvorming fokus veral op lewensbestuur. Die lewe verander voortdurend en persone moet ondersteun word om hierby aan te pas en steeds betekenisvol te lewe.

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe.

4. Erediens & Toerusting

Diensraad vir Erediens en Toerusting is verantwoordelik vir eredienste en ander geestelike toerusting. Hierdie diensraad besin oor die styl van eredienste, die lofsang, liturgie, bybelskool en selfs die inrigting van die liturgiese ruimte vir spesiale geleenthede.

5. Gasvryheid

Almal is welkom by ons. As jy hier kom word jy vriendelik ontvang. As jy betrokke is, weet jy van ons kuiers en lekker saamwerk geleenthede. Diensraad Gasvryheid reël al die groot sosiale geleenthede bv. die nuwejaarsfees, snoekbraai, kerssangdienste en ander feesgeleenthede. Hulle sorg ook dat die gemeente gesellig saamkuier na elke erediens.

6. Diensverhoudinge

Diensraad Diensverhoudinge is verantwoordelik vir die toesig en versorging van die werknemers in die gemeente. Bowenal word dit op ʼn vriendelike en hartlike wyse gedoen, wat dit vir die werknemers ʼn plesier maak om hier te werk.

7. MonCare

Hierdie diensraad skakel met die gemeente se Nie-Winsgewende Organisasie, MonCare. MonCare is ‘n NWO waardeur die gemeente op ‘n wyer vlak deelneem aan gemeenskapsbediening. MonCare poog om ‘n groot verskil in huise en families te maak, deur pleegsorg, bemagtiging, versorging en opleiding. Tans is daar twee pleegsorghuise waar die ondersteuning plaasvind.

Ons glo in die waarde van ‘n huishouding en familie en weet dat dit die ruimte kan wees vir genesing, liefde en strukture wat kinders benodig. In die MonCare familiemodel is daar ‘n ondersteuningsnetwerk van professionele kundiges wat die kinders en huisouers ondersteun.  Ons droom is ook om hierdie familiemodel verder uit te brei na ander huise. Buiten ons eie pleegsorghuise, help MonCare ook ander kinders en families om mekaar te vind. Vind meer oor MonCare uit deur hierdie skakel te volg.

8. Finansies

Diensraad Finansies stel die begroting en herbegroting op. Hulle sorg dat die finansies ook binne daardie riglyne bestuur word. Bowenal moet hulle toesien dat die geld wat aan die gemeente toevertrou word, tot die eer van die Here gebruik word.

9. Eiendomme en Terrein

Diensraad Eiendom en Terrein sien na al ons bates om. Hulle is verantwoordelik dat alle onderhoudswerk gedoen word. Die pragtige tuin en die lokale word deur hierdie diensraad versorg. Veiligheid en sekuriteit asook die gedenkmuur is op hulle doenlys.

Kom besoek ons die naweek