Watermerk

In samewerking met Ds. Maartje van der Westhuizen en Dr. Dieter de Bruin, het ons twee predikante Ds. Lizl-Louise Schoeman en Ds. Wynand van Niekerk ‘n doopkursus deur Bybelmedia vrygestel. Die kursus word ook in die gemeente vir doopgesprekke gebruik.

Deur hierdie doopgesprekke herontdek ons die betekenis van die sakrament. Die doop is ‘n wonderlike geleentheid waar ons opnuut bewus word van God se genade oor ons lewens. Ons fokus op verskillende simbole wat in die doop na vore kom : Lig, Water, Klere, Olie, Kos.

Hierdie simbole het raakpunte met ons daaglikse lewe. Die doop help ons om God se sorg elke dag raak te sien en in ons identiteit as gedooptes te groei.

Die doopgeleenthede word op die gemeentekalender aangedui. Kontak asb die leraars of kerkkantoor indien u graag wil doop. ‘n Doopvorm moet voltooi word waarna ‘n aantal doopgesprekke plaasvind. Dit kan ook met die kantoor of betrokke leraar gereël word.

Leraars:

Ds Wynand van Niekerk     079 695 3508

Ds Lizl-Louise Schoeman    083 283 8440

Kerkkantoor: (Marietjie)      012 460 5109