Algemene sinode sitting 2019

Die Algemene sinode het onlangs vergader en ‘n reeks besluit geneem. soos meeste vorige sinodes het hierdie een verskeie hoogtepunte gehad. Die Algemene sinode is ‘n beleid sinode. Hierdie vergadering word uit verteenwoordigers van streeksinodes saamgestel en stel die beleid, kerkorde en riglyn vas waarbinne die kerk handel. Streeksinodes, ringe en gemeentes is verantwoordelike vir bedieing op verskeie vlakke.

Die Algemene sinode is verder besig met werksaamhede tussen sinode sittings. Dit sluit verteenwoordiging op ekumeniese netwerk; skakeling met die regering en  media en vele ander in.

Indien jy die nuutste dokumente of notule van die vergaderings wil sien, lees gerus hier.